A Csepel 2001. Kft., (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő), a
https://fungemilia.hu honlap üzemeltetése során a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban:
Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Jelen Tájékoztató a https://fungemilia.hu/ honlap meglátogatása, és az azon keresztül történő
kapcsolatfelvétel során megadott, a Társaság által kezelt személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
Az egyéb személyes adatkezeléseket illetően a Társaság más tájékoztatójában, szabályzatában vagy az
adatfelvételkor adunk tájékoztatást az érintett számára.

Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, vagy az Ön személyes adataihoz jutunk, az adatokat ezzel a
Tájékoztatóval összhangban használjuk fel. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében,
hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Ha
bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”) rendelkezéseit.

Elkötelezettek vagyunk honlapunk látogatói, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink és üzleti partnereink személyes
adatai védelmében, kiemelten fontosnak tarjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A
személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. A TÁRSASÁG, MINT ADATKEZELŐ ADATAI
A Társaság felelős az Ön által velünk megosztott személyes adatokért, az alkalmazandó adatvédelmi
jogszabályok értelmében a Társaság „adatkezelő”, adatai az alábbiak:
Az Adatkezelő neve: Csepel 2001. Kft.
Az Adatkezelő székhelye: 1211 Budapest, Központi út 49-53.
Weblap: https://fungemilia.hu/
Az Adatkezelő elektronikus levelezési címe: fungemy@t-email.hu
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-694580
Az Adatkezelő adószáma: 12605066-2-43

2. FOGALMAK
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
a személyes adatok kezeléséneák céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a Társaság.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett https://fungemilia.hu/ weboldal, és aloldalai.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és személyes adatát az adatkezelő kezeli.
Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások
biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató
partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy
kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak
minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban az
által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan,
akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

3. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK
Az Adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
– a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezelje
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
– a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
– a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a
szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
– gondoskodjon róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és
minden ésszerű intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
– a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
– a személyes adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS ŐRZÉSI
IDEJE
Az adatok felhasználásának céljától függően az adatok kezelésének jogalapja lehet:
– az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése (honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon
történő tudakozódás esetén, annak tartalmától függően);
– a mi jogos érdekünk (hogy biztosítsuk a weboldalunk védelmét és biztonságát, valamint megfelelő
működését és folyamatos fejlesztését;
– egyéb (szerződés vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése).
A honlap felkeresése során a honlap használatával Ön elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat.
Abban az esetben, amikor az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, az mindenkor az Ön
önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján történik, amely nyilatkozat
tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai
felhasználásra kerüljenek. Ön, mint felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Önnek ugyanakkor szavatolnia kell azért, hogy más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett
személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ön által
megadott adatokért a felelősség Önt terheli, adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott e-mail címről, illetve az Ön által megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe
szolgáltatást. A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó
személy felel.
Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá a Társaság, mint Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint szerződés
vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése is. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az
Adatkezelő lényeges jogos érdeke, a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégeztük és a jövőben is
elvégezzük az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdekünk
erősebb az Ön adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.
Az Adatkezelő az Ön által a honlapra történő belépéskor az IP címét a szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódóan, jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása céljából (pl. jogellenes
felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
Az adatkezelésről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról további részleteket az
alábbiakban találhat.

4.1. A honlap használata során: sütik (cookie-k) alkalmazása
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat csomagot, ún. sütit
(cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről,
illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
következménye a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Az alkalmazott „sütik” típusai:
„munkamenet sütik”
A „munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé
teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A
„munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi
idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén, a honlap elhagyásával vagy a
böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a
jogszabályoknak megfelelően történik.
„használatot támogató sütik”
Ezek a „sütik” lehetővé teszik, hogy honlap megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott
(pl. nyelv, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg
egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból
megadnia.
„célzott hirdetés sütik”
A „célzott hirdetés sütik” használatának célja, hogy kiválasztásra kerüljön a felhasználót leginkább érdeklő, vagy
számára fontosnak tűnő hirdetések és azok jelenjenek meg honlapunkon. Ezen sütik teszik lehetővé, hogy külső
szolgáltatók – köztük a Google – a felhasználó honlapon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket
jelenítsen meg a felhasználó által használt más webhelyeken.
Ezek a sütik nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat gyűjtenek pl. arról,
hogy a felhasználó melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg.
A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ezen a linken tájékozódhat:
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
A honlap az alábbi szolgáltatók „célzó- és hirdetési sütijeit” használja:
• Facebook: a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/
• Doubleclick: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
„web-statisztika sütik”
Az Adatkezelő a „web-statisztika sütik” segítségével információt gyűjt arról, hogy a felhasználók, hogyan
használják a honlapot. A sütik használatának célja a honlap felhasználók igényeinek megfelelő fejlesztése. A
„sütik” használatával nyomon követhető, hogy a honlapot hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt
érdeklődnek.
A honlap Google Tag Manager, Google Analytics analitikai célú sütijeit használja, amely információt gyűjt
azzal kapcsolatban, hogyan használják felhasználók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató a
következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, web
analitikai mérések, a honlap látogatása során annak működésének ellenőrzése, és a visszaélések
megakadályozása, felhasználói igények mérése.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontja.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs
rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az oldalon töltött idő.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 6 hónap kivéve a munkamenet sütik,
amelyek a honlap elhagyásával vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak
kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat
(pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a
látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő
felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.
Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A
meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem
alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra
vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

4.2. A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon, valamint e-mail címen megadott
személyes adatok kezelése
A honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődők a szolgáltatásainkról kapcsolatfelvételi űrlapon
tájékoztatást kérjenek. Ennek során a felhasználónak néhány személyes adatát meg kell adnia.
Az adatkezelés célja: Kérdések megválaszolása, ajánlattétel, tájékoztatás, szolgáltatásaink javítása
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1)
bekezdése vagy: szerződés teljesítése, konkrét szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés esetén, GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, továbbá esetlegesen egyéb, önként megadott
személyes adatok, amelyeket saját magáról az üzenetben megosztott velünk.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő
90. napon töröljük az adatokat, kivéve, ha az érintett (vagy az általa kapcsolattartóként képviselt vállalkozás) és
az Adatkezelő között szerződés jön létre, ebben az esetben az adatkezelő az adat kezeléséről külön tájékoztatja
az érintettet.
Az Adatkezelő az adatokat az informatikai háttérszolgáltatás céljából a Magyar Hosting tárhelyszolgáltató
részére továbbítja.
Az Adatkezelő harmadik személyek számára reklámcélra nem ad át, nem tesz hozzáférhetővé személyes adatot.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS
BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál
találhatóak meg.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat
– az arra feljogosították számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
– hitelessége és a hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
– változatlansága igazolható (adatintegritás)
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a
különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai
megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha ezt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel
olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a
– titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban
hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott
csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések
és a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységekre, szerződés vitatására, vagy az információ
felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle
elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen
kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az 55. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat
az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,
hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően
nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely
biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett
tájékoztatását.
A honlap tartalmazhat partnerhálózataink, hirdetőink webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az
említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját
adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze
ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal.
Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom látható a nyilvánosság
számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok
megadásával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi
adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen
információkat.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK
6.1. Általános elvek
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részre – amennyiben a hatóság a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon,
valamint egyes külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól
kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett adatközlő
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül
adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett külön
hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az
érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
6.2. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ismertetett tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi
igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az
Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az
Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további
adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
Tárhelyszolgáltató:
Az adatkezelő megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Az adatkezelő e-mail címe: support@tarhely.eu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 789 2 789
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-909968
Az adatkezelő adószáma: 14571332-2-42

6.3. Külső szolgáltatók
A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi
tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a
külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat
kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A
külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt
vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve
dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
Belépést könnyítő külső szolgáltatók:
Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan külső szolgáltatókkal,
amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen
együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által
az adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat
saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
Az Adatkezelővel együttműködő, regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltató:
Facebook Inc.
Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:
A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső
szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig
sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon,
esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre
történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások
személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k)
megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső
szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A
web beacon, a
clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a részükre továbbított
személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:
Facebook Inc., Google LLC.
Testreszabott üzenetküldést biztosító külső szolgáltatók:
Az Adatkezelő együttműködik olyan külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a
szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen felhasználó által használt
csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek
használatával, illetve a felhasználónak a külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a
felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak
lehetnek a felhasználó azonosítására. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját
adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Egyéb külső szolgáltatók:
Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott
adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz /
szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a felhasználókról vagy a honlapokon folytatott felhasználói
aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyek esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött
adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek
különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Inc., Google LLC, Instagram LLC., Twitter International Company,
Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat
saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

7. ONLINE RENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉS
Érintett: a Felhasználó, aki a Társaság internetes áruházát használja, és termékeket rendel a
Webáruházban.
Az adatkezelés céljai: a Felhasználó által korábban megadott adatok automatikus betöltése
révén a rendelés folyamatának egyszerűsítése, a Webáruházban történő megrendeléshez,
vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a
számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapját az Ekertv. – re figyelemmel a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és f) pontja biztosítja.
A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket
megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja feldolgozni rendelését és
szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.
Kezelt adatok köre: rendelésszám, számla sorszáma, rendelés dátuma, időpontja, név, cím,
telefonszám, e- mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára,
fizetési, számlázási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje, egyéni
vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély vásárló adószáma.
Adatkezelés időtartama: A Társaság a Felhasználó személyes adatait az adatkezelés
jogalapjától függően az alábbi időtartamoknak megfelelően tárolja:
i) a Webáruházban leadott rendeléssel megkötött szerződés teljesítéséig, ha az adatkezelés
jogalapja a szerződés előkészítése (beleértve a korábban megadott adatok automatikus
betöltését is) és teljesítése;
ii) ha jogszabály a Felhasználó adatainak a szerződés teljesítését követő további tárolását
írja elő – azaz az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése – (pl. a hatóságok részére történő adatszolgáltatás miatt), akkor a Társaság
a rendeléssel kapcsolatos dokumentumokban megjelenő adatokat az Ekertv.-re is
figyelemmel vagy a) a Számv. tv. által előírtaknak megfelelően, a bizonylat-kiállítástól
számított nyolcadik évet követő beszámoló elfogadásáig vagy b) az Art.-nak és az Áfa
tv.-nek megfelelően, az adó megállapításához való jog elévüléséig [annak a naptári évnek
az utolsó napjától számított öt évig, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést,
bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az
adót meg kellett volna fizetni] őrzi meg – a két megőrzési idő közül a hosszabb irányadó)
iii) a megrendeléstől való elállás esetén a fogyasztói igénnyel (pl. vételár
visszatérítéssel) szembeni védekezéshez fűződő jogos érdek alapján, a megrendeléshez
kapcsolódó személyes adatok és az elállást tartalmazó e-mail/ kapcsolatfelvételi űrjegy/
hangfelvétel az elállás közlésétől számított polgári jogi elévülési idő (öt év) leteltét
követő egy évig megőrzésre kerülnek tekintettel arra, hogy az elévülési idő elteltétől
számított egyéves határidőn belül a fogyasztói igény akkor is érvényesíthető, ha az
elévülési idő már eltelt, feltéve, hogy a fogyasztó menthető okból nem volt abban a
helyzetben, hogy az elévülési időn belül érvényesítse igényét.

Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére
Ha a Felhasználó szerződést köt a Társasággal és online fizetést választ, a fizetést teljesítő
szolgáltató a Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi
CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD)
megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014
Az adatátadás célja a fizetési tranzakcióhoz szükséges, a Társaság és a fizetési szolgáltató
közötti adatkommunikáció biztonságos és zökkenőmentes lebonyolítása, míg az adatátadás
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatátadás a Társaság által a vásárlóval
kötött adásvételi szerződésben vállalt online fizetési mód biztosításához szükséges).

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt
személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Erről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött
ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a Csepel 2001. Kft. fungemy@t-email.hu címre küldött emailben
tájékoztatást kérhet.
A kérelmének kezeléséhez az Adatkezelő Önt személyazonosságának igazolására kérheti. A tájékoztatáskérést
az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen
beazonosítható.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára,
jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták
vagy kapják meg az adatokat.

Önt a következő jogok illetik meg:

A tájékoztatás joga Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és
könnyen érthető információkat szerezzen személyes
adatainak felhasználási módjáról és jogairól, melyeket a
jelen Tájékoztatóban ismertetünk.
A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést
kapjon.
A nyilvánvalóan megalapozatlan, túlzott vagy
ismétlődő kérelmekre nem válaszolunk.
A helyesbítés joga Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez/ elfeledtetéshez való jog 
Bizonyos esetekben Ön jogosult a személyes adatainak törléséhez. Ez nem abszolút jog, mivel vannak olyan
esetek (például a jogi kötelezettség teljesítése), amikor
jogosultak vagyunk a személyes adatok megőrzésére.
A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig
köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és
a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
A hozzájárulás alapú adatfeldolgozáshoz adott 
hozzájárulás tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga
Ha az adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul,
 visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. A
 hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás
 alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás
 jogszerűségét. Fentebb megtalálhatja, hogy az
adatkezelés hozzájáruláson alapul-e.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
A jogos érdekeken alapuló feldolgozással szembeni kifogás joga
Ha az adatainak feldolgozása jogos érdeken alapul,
 bármikor visszavonhatja hozzájárulását azok
 feldolgozásához. Fentebb megtalálhatja, hogy a
feldolgozás jogos érdeken alapul-e.
A felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás joga
Önnek jogában áll felvenni a kapcsolatot az országának
 adatvédelmi hatóságával és bírósághoz is fordulhat
annak érdekében, hogy panasszal élhessen a Társaság
adatvédelmi gyakorlatával szemben. Lépjen bátran
kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken, mielőtt
panaszt nyújtana be az illetékes adatvédelmi hatóságnál.
Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta.
A korlátozás joga 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
– az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az
adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos
indokaival szemben.
A Cookie-k (sütik) kikapcsolásának joga
Ön jogosult a sütik kikapcsolására. Az
 internetböngészők általában alapértelmezés szerint a
sütik elfogadására vannak beállítva, de a böngésző
beállításainak módosításával egyszerűen módosíthatja
ezt .
Számos süti a honlapok/alkalmazások
használhatóságának vagy funkcionalitásának javítására
szolgál; a sütik letiltása ezért megakadályozhatja a
honlapok /alkalmazások bizonyos részeinek elérését.
Ha korlátozni szeretné a beállított összes sütit (amelyek
meggátolhatják a honlap bizonyos részeinek
használatát), akkor ezt a böngésző beállításai között
teheti meg. Ennek módjáról a böngészőben található
Súgó funkció adhat tájékoztatást. További
információkért kérjük, tekintse meg az alábbi
hivatkozáson található információkat:
http://www.aboutcookies.org/;
Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés
vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban
e célból nem kezelhetők.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. A határidő kivételesen 2 hónappal
meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.

9. ADATŐRZÉS
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak addig őrizi meg, ameddig szüksége van rá arra a célra, amelyre
személyes adatait tárolja.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a
rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az
Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
Az automatikusan rögzített IP címeket a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tároljuk.
Annak érdekében, hogy megfeleljünk egyes jogi vagy hatósági kötelezettségeinknek, valamint hogy lehetővé
tegyük jogaink kezelését (például bírósági követeléseink érvényesítésére), illetve statisztikai vagy történeti
célokra, egyes személyes adatok további megőrzésére kerülhet sor. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes
adatainak használatára, azokat eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból, vagy olyan mértékben
anonimizáljuk, hogy az Ön személyazonossága azokból már nem határozható meg.

10. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a holnapot felkereső felhasználók honlapján keresztül
történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások a honlapra látogatóval szemben az
értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba. Ön a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással elfogadja a
módosított Tájékoztatóban foglaltakat. A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatőrzés esetén Önt e-mailben
értesítjük a Tájékoztató módosításáról, melyben biztosítjuk a leiratkozás lehetőségét.

11. KAPCSOLAT ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Kérjük, hogy bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő jelen Tájékoztató I.
pontjában megadott e-mail címén vagy telefonszámán vegye fel a kapcsolatot velünk.
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu), továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.